header
Aktualności
Uwagi Dla Zielonki do Raportu o stanie Gminy PDF Drukuj Email

Jako inicjatywa „Dla Zielonki”  aktywnie włączyliśmy się w prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zielonka, i 22 lipca br przedstawiliśmy uwagi do Raportu o stanie gmin (wersja czerwiec 2014).  Naszym zdaniem planowanie strategiczne powinno odbywać się na początku kadencji władz, a nie na końcu. Nie ma tu znaczenia kwestia nowej perspektywy Unii Europejskiej, ponieważ cele rozwojowe miasta powinny być realizowane niezależnie od środków zewnętrznych, choć niewątpliwie one pomocneJako inicjatywa „Dla Zielonki”.

Poniżej przedstawiamy nasze szczegółowe uwagi do dokumentu

1.    W tytule raportu powinno znaleźć się stwierdzenie nt. aktualizacji strategii rozwojuponieważ raport jest elementem opracowania aktualizacji strategii.

Uzasadnienie: Istotniejsza dla Zamawiającego powinna być informacja, że raport jest sporządzony na zamówienie Urzędu i na potrzeby aktualizacji Strategii i niż informacja, że FRCL ma 25 lat.

2.    Należy wyłączyć ze stopki informację o autorach.

Uzasadnienie: Informacja ta powinna znaleźć się w treści dokumentu, a nie na każdej jego stronie w stopce.

3.    Stwierdzenie „Analiza danych statystycznych” - Strona 2 - pod słowami „Spis treści” oraz  strona 4 – należy usunąć.

Uzasadnienie: cały raport o stanie gminy powstaje nie tylko w wyniku analizy danych statystycznych, ale także analizy i syntezy danych zastanych, dokumentów źródłowych (choćby z Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych), a także badań ankietowych. Przywoływanie w tym miejscu jednego z narzędzi metodycznych świadczy o nieznajomości metodologii badawczej osób przygotowujących opracowanie.

4.    Strona 2-3 - Spis treści – jest on niezgodny z treścią dokumentu (por. strona 5-6). Dodatkowo należy włączyć do spisu treści elementy wskazane na stronie 5 i 6 lub przesunąć je na poziom niższy,  jeśli mają wagi punktów spis, lecz treści dokumentu.

Uwaga ta dotyczy także wielu innych elementów dokumentu. Np. rynek pracy jest analizowany w kilku miejscach.

Uzasadnienie: Diagnoza sytuacji gminy powinna być uporządkowanym, usystematyzowanym dokumentem, a nie zbiorem luźnych, porozrzucanych informacji dot. jej sytuacji lub zbiorem wstępów do rozdziałów, informacji i komentarzy.

5.    Strona 2-3 – spis treści oraz strony następne - numeracja punktów spisu treści  jest nieuporządkowana, w układzie i samym dokumencie panuje chaos, błędy literowe w spisie treścinależy nie tylko uporządkować numerację, ale także układ dokumentu. Brakuje punktu spisuzałączniki, w którym nie umieszczono kwestionariusza ankiety.

Uzasadnienie: dokument powinien zawierać usystematyzowaną i czytelną strukturę:
- na początku informacje o zleceniodawcy badania, przebiegu prac nad diagnozą i badaniami ankietowymi, informacje o materiałach z których korzystano,

- następnie metodyka prac nad diagnozą,

- informacje ogólne o mieście i wynikające z położenia, ew. partnerstwa,

- informacje szczegółowe o mieście - na podstawie analiz statystycznych, wyników badań ankietowych i innych dokumentów – także w odniesieniu strategii rozwoju, jej dotychczasowego poziomu realizacji i potrzeb mieszkańców, 

- wnioski z analiz i badań oraz rekomendacje, które będą przydatne do analizy strategicznej SWOT (ew. analizy PEST),

-  załączniki.

Uzasadnienie: Dokument w tej formie jest mało czytelny. Autorzy raportu nie zadali sobie trudu odniesienia diagnozy stanu gminy do postawionych celów i zadań dotychczasowej strategii dla uzyskania obrazu sytuacji gminy w dziedzinach, które były i może pozostaną priorytetami i działaniami rozwojowymi. Dla uzyskania pełnego obrazu potrzeb rozwojowych mieszkańców nie podjęto się skorelowania wyników badań ankietowych z danymi statystycznymi.

6.    Dlaczego rozdziały diagnozy nazywają się konkurencja o…? Nie jest to spotykane w dokumentach diagnostycznych, należy podać stan faktyczny w diagnozie a nie elementy budowy strategii rozwojuszczególnie analizy SWOT.

Uzasadnienie: kwestie przewag konkurencyjnych mogą być przedmiotem sporządzania strategii rozwoju na etapie SWOT, PEST lub analizy kluczowych czynników sukcesu, a nie diagnozy. Diagnoza jest obiektywnym stwierdzeniem stanu faktycznego. Podejście związane z konkurencyjnością można i należy zastosować na dalszych etapach prac nad strategią.

7.    Autorzy raportu przywołują w wielu miejscach, m. in. we wnioskach -  wyniki badań diagnostycznych usług publicznych przeprowadzonych w Powiecie Wołomińskim w 2013 r. dla 6 strategii rozwoju usług publicznych. Ani razu nie przywołują samego dokumentu jako źródła informacji. Diagnoza powiatowa dla 6 usług zawiera przekrojowe dane o stanie gminy na tle innych jednostek samorządu w powiecie, województwie oraz na tle Polski i stanowi dobry materiał do odniesienia obecnej pozycji Zielonki w Polsce. Dlatego należy wskazać informację, że korzystano z tych analiz i informacji.

Uzasadnienie: W tego typu opracowaniach należy podawać listę głównych materiałów i źródeł informacji, z których korzystano przy ich sporządzaniu.

8.    Strona 5 – treść punktu „zakres tematyczny raportu” nie odpowiada zakresowi tematycznym raportu. Należy poprawić treść i przenieść w odpowiednie miejsce, nie czyniąc z tego elementu oddzielnego punktu (podpunktu? wstępu?) diagnozy.

Uzasadnienie: Treść punktu powinna odpowiadać  jego zawartości i być umiejscowiona we wstępnych informacjach do konkretnego rozdziału.

9.    Strona 5 – zakres czasowy – autorzy powinni zdecydować się za jaki okres badają dane:  czy lata 2009-2013 czy 2008-2012.

Uzasadnienie: należy przedstawić spójny obraz Miasta z danymi za konkretny, wybrany okres. W przypadku braku danych dla niektórych analiz za rok np. 2013 – należy wpisać „brak danych”.

10.  Strona 7 – stwierdzenie: „Przede wszystkim należy do nich duża presja urbanizacyjna, przejawiająca się zwłaszcza w sferze mieszkaniowej, społecznej i infrastruktury technicznej. Intensywność tego procesu rodzi zagrożenia niezrównoważonego rozwoju, cechującego się brakiem ładu przestrzennego, trudnym do obsługi sieciowej, chaotycznym układem zabudowy oraz niszczeniem lokalnych ekosystemów”  - stwierdzenie nie ma uzasadnienia w rzeczywistości w odniesieniu do Zielonki. Nie wszystkie stwierdzenia książkowe, stosowane w innych dokumentach pasują do sytuacji naszej gminy.

Uzasadnienie: Specyfika gminy pozwala na stwierdzenie, że ze względu na strukturę użytkowania terenów i brak wolnych terenów inwestycyjnych, także na cele mieszkaniowe w mieście nie ma presji urbanistycznej i zagrożenia braku ładu przestrzennego.

11.  Strona 8 - Stwierdzenie: „Istotnym uwarunkowaniem rozwoju gminy jest też sytuacja społeczno-gospodarcza oraz potencjał usługowy powiatu, w którym funkcjonuje” wymaga obiektywnego udowodnienia lub usunięcia.

Uzasadnienie: Nie uważam, że w przypadku Zielonki jest to istotny warunek. Zielonka jest w znacznym stopniu samodzielnym podmiotem i  sytuacja miasta jest inna niż gminach ościennych, dla których stolica powiatu jest ośrodkiem o dużym znaczeniu. Rozwój Zielonki, tak jak Ząbek czy Marek, jest bardziej uzależniony od rozwoju Warszawy niż Wołomina.

12.  Strona 8 i dalsze dot. Rynku pracy – informacja o sytuacji rynku pracy powinna być w miejscu gdzie jest analizowany rynek pracy.  Brak spójności dokumentu.

Uzasadnienie: Należy w jednym miejscu poruszyć i skomentować kwestie bezrobocia z zaznaczeniem, że poziom bezrobocia w mieście (który jest mniejszy niż średnia w Powiecie Wołomińskim), wymaga jednak interwencji publicznej. Powiat Wołomiński ma najwyższe wskaźniki bezrobocia z powiatów w otoczeniu Warszawy.

13.  Strona 9, punkt 1.1. – brakuje informacji o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). Brakuje też odniesienia do dokumentu o charakterze regionalnym np. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Należy uzupełnić.

Uzasadnienie: ZIT WOF jest elementem nowej polityki miejskiej obszaru metropolitalnego i nie można w tym punkcie tego elementu pominąć. Ta sama uwaga dotyczy planowania wyższego rzędu i konsekwencji tego planowania dla rozwoju Miasta.

14.  Punkt Przywództwo – jaki ma wpływ na diagnozę stanu gminy? – należy rozważyć usunięcie z diagnozy lub przeredagować. W diagnozach do dokumentów strategicznych, wieloletnich, nie przedstawia się bieżącej lub dotychczasowej sytuacji politycznej. Elementy dot. przywództwa należy odnieść do poszczególnych sfer życia publicznego – np. działania organizacji pozarządowych.

Uzasadnienie: jakie ma znaczenie dla diagnozy stanu Miasta, jacy byli dotychczas burmistrzowie, jakie nagrody dostali, ile kadencji radni byli radnymi, lub jaki jest sposób komunikowania się urzędu z mieszkańcami czy jaka jest frekwencja wyborcza? Tego typu badania nie powinny być przedmiotem diagnozy sytuacji gminy w dokumencie diagnostycznym, lecz przeważnie elementem badań społecznych o charakterze przedwyborczym.

15.  Strony 14-17 – część nadmiernie rozbudowana, należy krótko opisać sposób upowszechniania idei samorządności, sposoby i wpływ konsultacji  na rozwój miasta.  

Uzasadnienie: diagnoza sytuacji gminy do dokumentu strategicznego to nie jest miejsce na opis aktywności władz w komunikowaniu się z mieszkańcami, lecz może zawierać  stwierdzenia czy dotychczasowe sposoby komunikowania się z mieszkańcami oraz budowy kapitału społecznego przynoszą wymierne efekty i skutki.

Dodatkowo uważamy, że mimo szeroko opisanych działań partycypacja społeczna w Zielonce stoi nie na wysokim poziomie. Wiele działań urzędu ma charakter PR-owy. Negatywnie należy ocenić na przykład funkcjonowanie ustawowych ciał doradczych powoływanych przez burmistrza (komisja alkoholowa, zespół ds. współpracy miasta z ngo).

16.  Strona 20 – tabela 9 – tytuł należy usunąć stwierdzenie „kilku lat” i przedstawić za jaki okres podano dane.

Uzasadnienie: używanie takich stwierdzeń w nazwach tabel jest przejawem nieprofesjonalnego podejścia do danych i ich analizy przez autorów analizy.

17.  Strona 23 – stwierdzenie Poziom partycypacji mieszkańców Zielonki w wyborach samorządowych i parlamentarnych na tle gmin ościennych jest wysoki (…)” i dalej „partycypacja” użyta w kontekście wyborów -należy zamienić słowo partycypacja na słowo „udział”.

Uzasadnienie: partycypacja i udział to nie są synonimy.

18.  Strona 24 – uwaga Codzienne dojazdy nie sprzyjają bowiem rozwojowi patriotyzmu lokalnego i powstawaniu silnych więzi międzyludzkich, które są podstawowymi przesłankami rozwoju lokalnych organizacji społecznych” – na jakiej podstawie taki osąd?

Uzasadnienie: stwierdzenie należy uzasadnić, a jak nie ma uzasadnienia – to wyłączać z treści dokumentu. Jako mieszkańcy, z których niektórzy dojeżdżają do pracy poza Zielonką nie znajdujemy uzasadnienia dla takiego stwierdzenia.

19.  Strona 24 – tytuł tabeli 12. „Natężenie dojazdów do pracy w innych miejscowościach (pośrednio: liczba zatrudnionych w gminie na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym) (2012)” – należy doprecyzować co przedstawiono w tabeli.

Uzasadnienie: należy precyzować zakres przedstawianych danych w czytelny sposób oraz podawać jednostki miary.

20.  Strona 33 – rozdział 3.3. Dostępność i jakość infrastruktury społecznej – należy stworzyć rozdział dostęp do infrastruktury i podrozdziały: infrastruktura edukacyjna, transportowa, komunalna, ochrony środowiska.  

Dodatkowo dane dot. szkół należy podać w ujęciu tabelarycznym i zmienić czcionkę.

Uzasadnienie: należy uporządkować dokument i nadać mu większą czytelność.

21.  Strona 36 – stwierdzenie Warto odnotować, że był to nie tylko najlepszy rezultat w Mieście, ale również w skali całego powiatu wołomińskiego. (Tab. 25)”– należy uzupełnić o informację, że wyniki sprawdzianów dla szóstoklasistów i gimnazjalistów dot. szkoły niepublicznej w Zielonce należą do najlepszych nie tylko w skali powiatu, ale i województwa oraz Polski. Dodatkowo Tabela 25 nie przedstawia odniesienia do powiatu, więc dane w tabeli należy uzupełnić, albo zweryfikować treść komentarza do tabeli aby korespondowała z nią. Dane statystyczne dot. Wyników szkół województwa i Polski można znaleźć na stronie OKE w Warszawie. W dokumencie brakuje też podsumowania, że wyniki szkół Zielonki należą do dobrych, jednak średnią znacząco zawyżają wyniki szkoły niepublicznej, dlatego poziom nauczania w szkołach publicznych należy podnosić.

Uzasadnienie – treść dokumentu powinna być spójna, a wnioski zgodne ze stanem faktycznym.

22.  Strona 39 – wykresy bez podpisów, brak źródła danych – należy uzupełnić.

Uzasadnienie: wykresy niedopracowane.

Strona 40 – przedszkola. Zdanie „W latach 2008-2012 do przedszkoli w Mieście uczęszczało niemal każde dziecko w wieku 3-6 lat, a w 2009 roku odsetek ten przekroczył 100% (!). (Tab. 29)” – należy zweryfikować treść danych, a nie robić uwagę, która nie ma sensu. Dodatkowo konieczne jest zweryfikowanie realnej dostępności miejsc w przedszkolach (dane GUS zawierają informacje o miejscach w przedszkolach publicznych i prywatnych łącznie). Dla oceny sytuacji celowe byłoby podanie liczby wniosków dzieci do przedszkoli publicznych, w zestawieniu z liczbą przyjętych dzieci, bowiem nie wszystkich rodziców stać na umieszczenie dziecka w przedszkolu prywatnym.Dodatkowo, jeżeli dane statystyczne mówią, że więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli niż jest w mieście – być może jest to błąd statystyki. Biorąc pod uwagę trend – może to być 91,6% a nie 101,6% lub kwestia, że pozostałe dzieci w przedszkolach nie są z terenu Gminy, a gmina za nie płaci. Należy to wyjaśnić i podać wyjaśnienie w treści dokumentu. Potrzeba większego wysiłku autorów opracowania w analizie danych statystycznych.

23.  Czy tabela 28 – strona 40 - dotyczy dzieci w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych w szkołach? Należy to uściślić.

Uzasadnienie: należy zwiększać czytelność informacji w diagnozie.

24.  Strona 44 – autorzy szerzej opisują projekt UE w działalności OPS niż formy i zakres wsparcia dla innych aktywności w dziedzinie pomocy społecznej na terenie Zielonki: Dom Samotnej Matki, Pogotowie opiekuńcze o charakterze rodziny zastępczej, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek interwencji kryzysowej, Rodziny zastępcze, Świetlice środowiskowe – itp. Należy określić dokładnie na czym polegało to wsparcie gminy, jaki jest zakres i dane dot. tych aktywności.

Uzasadnienie: proporcje pomiędzy informacjami o inicjatywach projektowych  i działalności systemu opieki społecznej (właściwie brak informacji) są niewłaściwe i należy to skorygować.

25.  Strona 44 – informacje o zajęciach w OKIS – należy w tabeli podzielić zajęcia na płatne i bezpłatne i podać wyraźnie informację czy ilość uczestników w zajęciach jest roczna czy „na zajęcia”.

Uzasadnienie: informacje są nieprecyzyjne, należy je uściślić, zwłaszcza w kontekście powszechnie panującej w mieście opinii, że jest słaby dostęp do zajęć OKIS.

26.  W diagnozie poza aspektami budowy kanalizacji w ogóle brak informacji o wybudowanej w poszczególnych latach obowiązywania dotychczasowej strategii drogowej i infrastrukturze środowiskowej - systemie zbiórki i zagospodarowania odpadów, programach środowiskowych - dotychczasowych osiągnięciach w tym zakresie i ewentualnych potrzebach. Brak informacji o stanie dróg gminnych. Należy dokument uzupełnić o te aspekty.

Uzasadnienie: Infrastruktura ochrony środowiska i drogowa staje się jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.

27.  Strona 75 – współpraca – część powinna być połączona z częścią dot. partnerstwa w uwarunkowaniach położenia. Brakuj informacji o ZIT WOF.

Uzasadnienie: dokument należy uporządkować.

28.  Strona 80 i dalsze – raport z badań jakości życia … - tę część dokumentu należy rozdysponować do poszczególnych elementów diagnozy sytuacji gminy, zgodnie z kwestiami poruszanymi w pytaniach badawczych. Informacje należy podać w bardziej zwięzłej formie merytorycznej i ujednoliconej formie graficznej.

Brak informacji kiedy przeprowadzono badanie, jaką metodą. Brak uzasadnienia dlaczego zastosowano warstwowanie grupy docelowej na 15 okręgów wyborczych. To samo spostrzeżenie dotyczy pytań badawczych zawartych w ankiecie. Jeżeli w ankiecie zawarto pytania dot. pracy dotychczasowego Burmistrza - dlaczego pominięto ten aspekt w wynikach badań przedstawianych w raporcie?

Jeżeli celem przeprowadzenia badań miało być, jak podają autorzy badania (strona ów81): „zidentyfikowanie najważniejszych, w odczuciu mieszkańców, problemy gminy, określenie problemów i potrzeb społecznych oraz ich społeczno-demograficzne uwarunkowań, poznanie oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do kierunków rozwoju gminy i postulatów dotyczących działań władz samorządowych” w jakim celu respondenci pytani byli o poziom zamożności, wykształcenia? Przy badaniach społecznych należy szczególnie ostrożnie poruszać tego typu kwestie.

Uzasadnienie: Jeśli elementem raportu jest analiza wyników badania ankietowego na potrzeby diagnozy, należy w zwięzły sposób umieścić informacje o całym zakresie badania w poszczególnych elementach raportu. W przeciwnym razie badanie ankietowe w większej części odebrane zostanie jako dodatkowa, ukryta forma finansowania kampanii wyborczej obecnych władz, którą  sfinansowali wszyscy mieszkańcy pod pretekstem prac nad aktualizacją strategii. Ujawnienie pełnego kwestionariusza ankiety w załącznikach do diagnozy, pozwoli mieszkańcom na wyrobienie sobie własnej opinii w tej kwestii.

29.  W załącznikach należy podać formularz ankiety badawczej.

Uzasadnienie: w raporcie brak jest materiału źródłowego który stanowi podstawę połowy jego treści.

 

DB, AS, BKGG

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

We wtorek 8 lipca o godz. 19 przy ulicy Przemysłowej 4 odbędzie się spotkanie „Dla Zielonki”.

 
Spotkań cd. PDF Drukuj Email

W ostatnim okresie odbyły się spotkania poświęcone programowi i strategi wyborczej, planujemy kontynuowanie prac w zespołach oraz comiesięczne spotkania, które odbędą się 8 lipca i 12 sierpnia, o godz. 19 przy ulicy Przemysłowej.

 
Komentarz do listu otwartego byłego burmistrza PDF Drukuj Email

Wyliczanka byłego burmistrza robi wrażenie, statystyka jest po jego stronie, warto by było aby w ramach rzetelności napisał z jakim długiem rozpoczął swoją pracę, a z jakim skończył. Krytyka obecnych władz miasta i apel aby nie głosować na niedecyzyjnego spełnionego partyjnego emeryta jest mało przekonujący. Ma się wrażenie, że były burmistrz nie może pogodzić się ze swoją porażką z 2010 rokuOsoba prezentowana jako doświadczony samorządowiec, powoływany na odpowiedzialne stanowiska z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, obecnie wiceburmistrz warszawskiej dzielnicy Bemowo, winna prezentować większy profesjonalizm. Były burmistrz, jego były rzecznik oraz środowisko, które wspiera, przyjęło prostą metodę na Zielonkę, czym gorzej się dzieje tym lepiej dla nas, ponieważ jest szansa, że po czteroletniej kwarantannie wrócimy na „stare stołki”. List, który mógłby być odzwierciedleniem troski o rodzinne miasto, zaliczmy do partyjnej lub wyborczej propagandy. Jak powiedział kiedyś klasyk, prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy. Propozycja, albo niech Pan staje do wyborczej rywalizacji, albo niech Pan kończy!

DZ

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

We wtorek 17 czerwca o godz. 19 przy ulicy Przemysłowej 4 odbędzie się spotkanie „Dla Zielonki”.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24