header
Aktualności
Czyżby przyznano pieniadze Fundacji KOLOS " na zapas"? PDF Drukuj Email

Fundacja KOLOS jest największym beneficjentem środków dla organizacji pozarządowych w Zielonce. Co roku wygrywa konkursy na wszelkie zadania społeczne ogłaszane przez Urząd Miasta. W tym roku w konkursie na jedno z zadań "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych" Fundacja złożyła jedyną ofertę, wygrała i w związku z tym otrzyma w najbliższych latach:

195 000 - na 2017 rok;

195 000 - na 2018 rok;
195 000 - na 2019 rok.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego - widać skoro umie i składa oferty, jest dobra, to otrzymuje -  gdyby nie fakt, że środki na kolejne lata przyznano na wyrost. Wszak w roku 2018 mogą zmienić władze w mieście, mie inny pomysł na realizację zadań publicznychdochodzi jedna nowa szkoła podstawowa

Co roku bowiem Rada Miasta zatwierdza programy współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok budżetowy. Rada Miasta ogłosiła pod koniec roku 2016 program na rok 2017. Nie ogłosiła planu na lata kolejne 2018 i 2019. 

(red.)

 
Sposób na smog w Zielonce PDF Drukuj Email

Radni Dla Zielonki złożyli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na modernizację źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Mieście Zielonka.

Chcemy dopłacać od marca po 2000 (nie więcej niż 50% kosztów inwestycji) do wymiany pieca. Środki na ten cel byłyby przesunięte z rozrastających się wydatków na urząd miasta (w tym roku 7,2 mln ). Najwyższy czas ograniczyć

te koszty z pożytkiem dla najbiedniejszych i stanu środowiska.

 

 

 

 


UCHWAŁA NR ...................../17

RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia ………….. 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na modernizację źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Mieście Zielonka

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)oraz art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 672.)Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na modernizację źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Mieście Zielonka” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wnioskuje się o utworzenie w budżecie Miasta zadania w dziale 900: dotacje celowe na modernizację źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych i przeznaczenie na realizację zadania w roku 2017 kwoty 50 000 zł poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Marek Grodzki

 

Załącznik do Uchwały Nr ……/17

Rady Miasta Zielonka

z dnia ……2017 r.

Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na modernizację źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Mieście Zielonka

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej
z budżetu Miasta Zielonka na modernizację źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5
w Zielonce,

2)    wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, która przeprowadziła inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,

3)    wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,

4)    dotacji - rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.),

5)    budynku - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach, w którym wydzielony został co najmniej jeden lokal mieszkalny,

6)    lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku służącą na cele mieszkaniowe.

Rozdział 2.

Zakres dotacji

§ 2

1. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez osoby fizyczne:

1)    posiadające tytuł prawny do budynków lub lokali mieszkalnych, w których zainstalowane są niskosprawne i nieekologiczne systemy grzewcze,

2)    przeznaczone na modernizację istniejących systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w bieżącym roku budżetowym.

 

2. Modernizacja powinna się przyczyniać do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych opalanymi paliwami stałymi na:

1)    kotły, piece gazowe, olejowe, elektryczne,

2)    instalację grzewczą z zastosowaniem elektrycznych pieców akumulacyjnych, elektrycznego ogrzewania podłogowego lub ściennego,

3)    niskoemisyjne urządzenia grzewcze opalane biomasą.

 

3.  Wszelkie działania związane z modernizacją systemu grzewczego są podejmowane na odpowiedzialność i ryzyko Wnioskodawcy i muszą być zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2016, poz. 290).

4.  Dotowany, zmodernizowany system grzewczy w zasobach komunalnych staje się elementem wyposażenia lokalu, budynku lub obiektu.

5. Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.

6.  Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (grzejniki na propan – butan, naftę, olej i inne).

7.  Dotacją objęte są urządzenia spełniające normy i warunki techniczne.

8.  W przypadku pozostawienia po dokonaniu modernizacji dotychczasowego tradycyjnego źródła ciepła, uzyskanie dotacji nie jest możliwe.

Rozdział 3.

Forma i wysokość dotacji

§ 3

1.  Dotacja bezzwrotna przyznawana jest w przypadku montażu instalacji dla celów grzewczych:

1)    zasilanej z kotła gazowego, olejowego,

2)    z zastosowaniem elektrycznych urządzeń grzewczych,

3)    z zastosowaniem niskoemisyjnego urządzenia grzewczego opalanego biomasą,

2.  Dotacja przyznawana jest na urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy.

3.  Wysokość dotacji wynosi do 2000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) i stanowi nie więcej niż 50% kosztów inwestycji wskazanej w § 2 ust. 2.

    4. Dotacja nie obejmuje kosztów: projektu, uzgodnień, pozwoleń itp.

5.  Wszystkie niezbędne czynności związane ze spełnieniem warunków uzyskania dotacji dokonuje Wnioskodawca (tj. uzgodnień projektu modernizacji z zarządcą budynku, zakładem gazowniczym, energetycznym, kominiarskim itp.).

 

6.  Datą decydującą o uprawnieniu do dotacji jest data końcowego odbioru technicznego modernizacji źródła ciepła.

7.  Podstawą ustalania kwoty dotacji są dowody zakupu (imienne faktury, imienne dowody poniesienia kosztów) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz materiałów instalacyjnych służących do podłączenia do sieci ciepłowniczej tj. przewody, grzejniki, podstawowa armatura, koszty podłączenia.

8.  Warunkiem realizacji wniosków o dotację jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta.

9.  Dotacje przyznawane są do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel na dany rok budżetowy. Wnioski, które zostały wstępnie zakwalifikowane, a nie zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak środków finansowych zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

10.  Dotacja nie będzie udzielana na zadania modernizacyjne w budynkach lub lokalach będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania).

11.  Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, bez względu na liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę Wnioskodawcy.

Rozdział 4

Warunki uczestnictwa

§ 4.

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1)     przeprowadziły inwestycje, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu,

2)     złożą wniosek o dotację w Urzędzie Miasta wraz z wymaganymi załącznikami.

2.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, o którym wyżej mowa Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie ostatecznie odrzucony.

3.  Po wstępnej kwalifikacji wniosków, Wnioskodawca otrzyma powiadomienie,

o zakwalifikowaniu wniosku lub odrzuceniu i jego przyczynach.

 

Rozdział 5

Wymagane dokumenty

§ 5.

1.  W celu uzyskania dotacji należy w Urzędzie Miasta złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz z następującymi załącznikami:

 

Rodzaj dokumentu

Forma złożenia

(oryginał lub kopia)

oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła

oryginał

zgoda właściciela (zarządcy) budynku lub tytuł prawny do lokalu mieszkalnego  (w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgoda wszystkich uprawnionych)

oryginał

certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,

kopia

imienny dowód zakupu kotła, pieca, urządzenia grzewczego

kopia

protokół odbioru instalacji elektrycznej lub gazowej wystawiony przez uprawnioną osobę/jednostkę

lub

protokół odbioru montażu i dopuszczenia do eksploatacji kotła na biomasę wystawiony przez uprawnioną osobę/jednostkę

lub

protokół odbioru instalacji olejowej wystawiony przez uprawnioną osobę/jednostkę

kopia

opinia kominiarska (jeśli wymagana)

kopia

 

2.  Kopie dokumentów wymienione w § 5 ust. 1 należy dołączyć do wniosku, odpowiednio do rodzaju wykonanej inwestycji.

3. W przypadku wątpliwości udzielający dotację może wystąpić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających zlikwidowanie dotychczas istniejących źródeł ciepła.

4.  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, bądź przesłać pocztą na wskazany wyżej adres, w jednym egzemplarzu.

5.  W przypadku przedstawiania kopii dokumentów Urząd może przed wypłatą dotacji poprosić Wnioskodawcę o przedstawienie do wglądu oryginałówcelu potwierdzenia ich zgodności. W przypadku przesłania wniosku pocztą, kopie wszystkich składanych dokumentów Wnioskodawca powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem.

6. Wnioski złożone i nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 6

1.     Miasto zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację, w której ureguluje m. in. kwestie celu przeznaczenia środków, wysokości dotacji, trybu kontroli zadania, zobowiązania Wnioskodawcy i inne ustalenia wymagane przepisami prawa.

2.     Przed zawarciem umowy o dotację, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości, w zakresie danych objętych wnioskiem, w tym wykonania prac związanych z wymianą urządzenia grzewczego.

 

Uzasadnienie do uchwały NR ..........................

RADY MIASTA ZIELONKA  z dnia ………….. 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na modernizację źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Mieście Zielonka

Niniejsza uchwała podejmowana jest w celu aktywnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Mieście Zielonka.

W okresie jesiennym i zimowym dopuszczalne normy zanieczyszczenia przekraczane są w mieście wielokrotnie. Zanieczyszczenia w powietrzu wywoływane przez spalanie odpadów w piecach domowych wpływają niekorzystnie na organizm, szczególnie dzieci.

Jednym z czynników, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie jest właśnie zbyt niska temperatura spalania w piecach domowych, która  wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C.

Rada Miasta podejmuje zatem inicjatywę w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia powietrza i dla poprawy stanu środowiska naturalnego Miasta.

 
Nowy kwartalnik 4/2016 PDF Drukuj Email

 

 
Zaakceptowano plan gospodarki odpadami z kompostownią MPO w Zielonce PDF Drukuj Email

Niestety stało się. Sejmik Mazowiecki głosami koalicji PO-PSL przyjął 19 grudnia 2016 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami do roku 2022. Co prawda zrezygnowano z budowy wielkiego wysypiska śmieci, ale pozostawiono na terenie Zielonki wyjątkowo dolegliwą część instalacji - kompostownię odpadów warszawskiego MPO, o pojemności 30 tys. ton rocznieJak działa kompostownia na Radiowie, ile protestów wywołuje i dostarcza smrodu   - każdy mieszkaniem tamtych okolic wie

Radiowo ma zostać zamknięte w 2017 roku. Co zatem dalej w warszawskimi odpadami zielonymi, czy wylądują w Zielonce?

Na  posiedzeniu Sejmiku nie było żadnego urzędnika z Zielonki, który broniłby naszych racji. Była za to liczna ekipa mieszkańców Michałowa, Halinowa, Okuniewa, i zaledwie kilka osób z Zielonki. Głos w naszym imieniu zabrał Krzysztof Szuster - reżyser teatralny i aktor, który bardzo rzeczowo przedstawił racje przeciwników kompostowni. Natomiast Dorota Stalińska radna sejmiku z ramienia PSL w swoim, egzaltowanym stylu, opowiedziała się w dyskusji za protestującymi przeciw nowym planom Marszałka, po czym zagłosowała wbrew temu co jeszcze pięć minut wcześniej mówiła - za przyjęciem planuKiedy obserwowałam ten marny spektakl przyszła mi do głowy refleksja: kogo reprezentują Ci ludzie w Sejmiku? Czy aby swoich wyborców

Będziemy dalej monitorować starania warszawskiego MPO o budowę kompostowni w Zielonce, bowiem żeby powstało - firma ta musi ponownie wystąpić o pozwolenie na budowę. Zaskarżenie uchwały do Wojewody zapowiadają właściciel składowiska w Zakroczymiu oraz jeden z zakładów komunalnych z województwa mazowieckiego. I trudno dziwić się, bo akceptacja tego planu likwiduje te firmy, co spowoduje konieczność zwolnienia 500 osób. Zatem nasza walka z warszawskimi śmieciami jeszcze się nie skończyła.

Dorota Bienias

 
Budżet 2017 – i wnioski radnych nie pomogły PDF Drukuj Email

Na grudniowej sesji Rady Miasta głosami „Radnych Burmistrza” i Klubu Mieszkańcy (10 głosów) przyjęto budżet na rok 2017. W głosowaniu wstrzymało się pięciu radnychtrzech z Dla Zielonki - Wołujewicz, Stefaniszyn, Krysiński oraz Bąk i Szklarski.

W listopadzie radni Dla Zielonki zaproponowali zmiany do budżetu, dzięki którym możliwe byłoby wygospodarowanie blisko miliona złotych na nakładki asfaltowe na najbardziej uczęszczanych drogach miejskich i chodniki. Chcieli też, aby zaplanowany na 2017 r. milion zł ze sprzedaży działek przy ul. Mazurskiej i Wyszyńskiego przeznaczyć na poprawę infrastruktury miejskiej. Dodatkowo zauważyliśmy, że urząd celowo zaniża pewne dochody w podatkach i opłatach.

Przedstawiciele Dla Zielonki chcieli między innymi obniżenia planu na wynagrodzenia urzędników o 400 tysięcy oraz zakup usług pozostałych o 100 tysięcy . Zauważmy, że ich argumenty mają poparcie w rzeczywistych wydatkach.

Wydatki na urząd miasta wynosiły w roku 2014 – 5,9 mln , w roku 2015 – 6,2 mln, a już na 2016 r. – 7,1 mln . Taką samą kwotę zaplanowano na rok 2017. Nasz urząd „obrasta” umowami zleceniami i o dzieło na zadania, które powinny być wykonywane w ramach normalnych umów o pracę z zatrudnionymi już pracownikami
Nikt nie każe zwalniać dobrych pracowników urzędu, jednak wzrost ich liczby w ostatnim czasie jest nadmierny. Od października 2014 do października 2016 utworzono 7 nowych stanowisk pracy (w tym dwa do obsługi „Programu 500+”, których zasadności nie kwestionujemy). W listopadzie tego roku zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o kolejne 4 osoby.

Naszych propozycji, poza drobnymi wyjątkami nie poparli pozostali radni, a Burmistrz nie zmniejszył urzędnikom planu wynagrodzeń na 2017 r. nawet o złotówkę. Wszak udowodniono naukowo, że każdy z pracowników, którego utrzymuje gmina generuje 4 głosy poparcia dla władzy w wyborach. Tak samo z dziedzicznością pracy w urzędach, czy zatrudnianiem całych rodzinim większe uzależnienie od władzy, tym lepiej z poparciem.

Jednak oprócz pracowników urzęduteż zwykli obywatele, którym takie praktyki po prostu się nie podobają.

Dorota Bienias

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 104